Tel:086-431-1564
8月検定合格おめでとう🎊
⭐︎浜教室⭐︎就実小学校

⭐︎浜教室

♢珠算検定
9級 陽さん(1年)
9級 渓史くん(2年)
9級 永楽くん(3年)
9級 眞子さん(4年)💯🈴
7級 想太くん(5年)
7級 千穂子さん(4年)

⭐︎就実小学校

♢読上暗算検定
6級 陽南子さん(4年)